Kolik si chcete půčit?

Na kolik dní půjčku potřebujete?

Půjčka - Kč
Poplatek - Kč
Kolik vratím - Kč
Den splatnosti
RSPN - Úrok -

Nemůžete vrátit půjčku včas?

Prodloužit splatnost půjčky

 

Jsme tu pro Vás Kontaktujte nás

Tel: +420 608 885 583
E-mail: info@momentpujcka.cz
Skype: momentpujcka
Doporucte nas

facebook Twitter Google+

Registrace

Vyplňte přesně všechny požadované údaje
Identifikační číslo (IČO)
Rodné číslo (bez lomítka):
Jméno a příjmení (používat české znaky):
Vaše banka:
Email:
(pro zasílání dočasného hesla)
Číslo mobilního telefonu:
(pro zasílání ID klienta)
 
Pozorně si přečtěte Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o podnikatelské půjčce

1. Úvodní ustanovení.

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti NET Invest Grop s.r.o (dále jen „VOP“) tvoří nedílnou součást Smlouvy o podnikatelské půjčce (dále jen „Smlouva o půjčce“ či „Smlouva“) uzavírané mezi společností NET Invest Grop s.r.o., IČ 29104092, se sídlemHálkova 1406/2, 120 00 Praha 2, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C175616, (dále jen „Věřitel“), a podnikatelem, IČ a rodným číslem [Vaše rodné číslo] , v rámci jeho podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu jeho povolání (dále jen „Klient“) a upravují vztahy vzniklé mezi stranami v souvislosti s uzavřením Smlouvy o půjčce.

1.2. Pro případ rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a těchto VOP mají přednost ustanovení Smlouva o podnikatelské půjčce.

1.3. Vedle těchto VOP se Smlouva o o podnikatelské půjčce a vztahy mezi stranami vzniklé v souvislosti se Smlouvou dále řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, upravujícími smlouvu o půjčce (§ 2390an.).

1.4. Účelem Smlouvy o zápůjčce je přenechání peněžních prostředků (Zápůjčky) Věřitelem Klientovi a závazek Klienta vrátit Věřiteli poskytnutou Zápůjčku spolu s úrokem, a to za podmínek a způsobem stanoveným Smlouvou o podnikatelské půjčce a těmito VOP.

1.5. Smlouva o zápůjčce je uzavřena okamžikem, kdy Věřitel poskytne Klientovi půjčku poukázáním na bankovní účet Klienta

2. Klient, registrace, žádost o půjčku, uzavření smlouvy o půjčce.

2.1. Klientem je fyzická osoba podnikatel, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je plně svéprávná, má sídlo na území členského státu Evropské unie, a která si zřídí na Internetových stránkách věřitele Internetový účet klienta, tj. provede řádně registraci podle následujících ustanovení.

2.2. Registraci je Klient oprávněn provést prostřednictvím Internetových stránek věřitele, a to tak, že vyplní registrační formulář, ve kterém uvede své jméno, příjmení, identifikační číslo (IČO), rodné číslo, adresu svého sídla, adresu pobytu (je-li odlišná od adresy sídla), Email Klienta, Telefon Klienta, Bankovní účet Klienta a další doplňující údaje vhodné k posouzení možnosti poskytnout Klientovi půjčku.

2.3. Nejpozději po vyplnění registračního formuláře podle čl. 2.2. VOP bude Klient seznámen se zněním těchto VOP a doplňujících dokumentů. Pokud se zněním těchto dokumentů bude Klient bezvýhradně souhlasit, vyznačí takový souhlas pod registrační formulář a uvedené údaje stvrdí stiskem pole "Pokračovat" . Uvedeným postupem Klient výslovně vyjadřuje:

- že se důkladně seznámil se zněním těchto VOP, jejich znění plně rozumí a jsou pro něho srozumitelná, souhlasí s nimi a vyjadřuje vůli uzavírat s Věřitelem za podmínek obsažených v těchto VOP Smlouvy o podnikatelské půjčce,

- že je podnikatelem, tedy že samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a že s Věřitelem jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání,

- že souhlasí se zpracováním a dalším nakládáním s osobními údaji jak je blíže uvedeno v čl. 8.8. an. VOP, jakož i že uděluje Věřiteli souhlas, aby byl Věřitel oprávněn těchto osobních údajů využít při další marketingové činnosti,

- že údaje uvedené v registračním formuláři jsou správné a pravdivé, že v době odeslání těchto údajů není v prodlení s úhradou jakýchkoli peněžních závazků, že není veden v žádném registru jako dlužník s nesplacenými závazky a že proti němu nebylo doposud zahájeno insolvenční řízení, na základě čehož Klient odpovídá Věřiteli za škodu vzniklou poskytnutím nepravdivých údajů, jakož i že Klient souhlasí s oprávněním Věřitele ověřit údaje uvedené v registračním formuláři, a to prostřednictvím veřejně publikovaných rejstříků, telefonních operátorů, registrů dlužníků a dalších institucí, stejně jako oprávnění ověřit dané údaje hovorem na Telefon Klienta.

2.4. Uživatelský účet Klienta bude vytvořen po odsouhlasení VOP následujícím způsobem:

2.4.1. Po kliknutí na tlačítko „Pokračovat“ klientu na stránce registrace se objeví Kód v algoritmu MD5, který také bude na Adresu elektronické pošty Klienta zaslán emailem.

2.4.2. Následně Klient zaplatí Společnosti Depozit v souvislosti se založením Uživatelského účtu ve výši 1,- Kč (slovy: jednu korunu českou). Depozit je Klient povinen Společnosti uhradit bezhotovostně výhradně z Bankovního účtu Klienta na Bankovní účet Společnosti, a to s uvedením rodného čísla podnikatele jako Variabilního symbolu, a s poznámkou, kde uvede text „Potvrzuji sml. [zde Klient uvede Kód dle Odst. 2.4.1.]

2.4.3 Společnost po zaplacení Depozitu odešle Klientovi jedinečné přihlašovací údaje k Uživatelskému účtu. Na Telefonní číslo Klienta odešle ID Klienta (přihlašovací jméno do Uživatelského účtu) a na Adresu elektronické pošty Klienta odešle email s dočasným heslem pro přístup do Uživatelského účtu.

2.4.4 Klient po prvním přihlášení do Uživatelského účtu změní dočasně přidělené heslo na své vlastní tajné, které se zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy střežit a utajovat. Okamžikem změny dočasného hesla na své vlastní Klient uzavírat jednotlivé smlouvy o podnikatelské půjčce.

2.4.5 Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen Uživatelským jménem a Heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Společnost nenese odpovědnost za porušení této povinnosti Klientem. Klient není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetími osobami.

2.4.6 Klient je povinen uvádět údaje o své osobě správně, úplně a pravdivě a v případě jejich změn je neprodleně aktualizovat. Změna údajů o Klientovi je vůči Společnosti účinná jejich změnou v Uživatelském účtu. Údaje uvedené Klientem v Uživatelském účtu jsou Společnosti považovány za správné.

2.4.7 Společnost může Klientovi zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Klient poruší své povinnosti VOP nebo z jednotlivé smlouvy o zápůjčce. V tomto případě okamžikem zrušení Uživatelského účtu Společnost odstupuje od Smlouvy. Klient bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Společnosti.

3. Uzavíraní jednotlivých smluv o zápůjčce.

3.1. Jednotlivé smlouvy o podnikatelské půjčce se uzavírají písemně elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu smlouvy a určení osob, které smlouvu uzavřely, prostřednictvím elektronických prostředků, a to za použití formuláře pro uzavření jednotlivé smlouvy o podnikatelské půjčce umístěného v rámci Uživatelského účtu, níže uvedenými postupy:

3.2. Žádost o půjčku učiní Klient tak, že v Internetovém účtu Klienta uvede požadovanou výši Zápůjčky, o jejíž poskytnutí Věřitele žádá, kde jsou současně uvedeny údaje o splatnosti, výši úroku a poplatku za poskytnutí půjčky, přičemž Žádost o půjčku se považuje za podanou stisknutím pole Odeslat žádost. Odesláním Žádosti o půjčku Klient v souvislosti se svou podnikatelskou činností výslovně navrhuje Věřiteli uzavření Smlouvy o podnikatelské půjčce, na základě které by byla Klientovi poskytnuta půjčka v požadované výši, jíž se zavazuje vrátit spolu s Úrokem za podmínek stanovených těmito VOP, tedy Klient bezvýhradně vyjadřuje svou vůli uzavřít spolu s Věřitelem Smlouvu o půjčce a plnit řádně a včas závazky z této Smlouvy vyplývající.

3.3. Další podmínky a obsah jednotlivé smlouvy o podnikatelské půjčce, podrobných informací o výši poskytovaných částkách jsou k dispozici v Uživatelském účtu. Tyto informace, včetně znění jednotlivé smlouvy o zápůjčce budou rovněž dále Klientovi poskytnuty prostřednictvím Uživatelského účtu před vlastním uzavřením jednotlivé smlouvy o podnikatelské půjčce.

3.4. Odeslání výše uvedené žádosti o půjčku (právně závazného, písemného návrhu Smlouvy) bude zabezpečeno (podepsáno) osobním, jedinečným a tajným Heslem Klienta.

3.5. Poté, co bude Společnosti doručena žádost o půjčku, prostřednictvím Uživatelského účtu, Společnost posoudí platební schopnost (úvěruschopnost, bonitu) Klienta. Po prověření úvěruschopnosti Společnost, prostřednictvím Uživatelského účtu oznámí Klientovi, zda půjčku poskytne či ne;

3.6. Jednotlivá smlouva o podnikatelské půjčce je uzavřena okamžikem doručení sdělení Společnosti, prostřednictvím Uživatelského úctu, že půjčku poskytne dle předchozího odstavce 3.5.

3.7. V případě negativního výsledku prověření úvěruschopnosti Klienta, nedojde k uzavření jednotlivé smlouvy o půjčce a tyto informace o výsledku prověření bonity boudou Klientovi sděleny prostřednictvím Uživatelského účtu.

3.8. Doručení Žádosti o půjčku nezavazuje bezpodmínečně Společnost, aby požadovanou půjčku poskytla.

4. Další informace ohledně distančního způsobu uzavíraní smluv.

4.1. Pro uzavírání jednotlivé smlouvy o půjčce je používáno prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavřít Jednotlivou smlouvu o půjčce bez současné fyzické přítomnosti Společnosti a Klienta. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání jednotlivé smlouvy o půjčce. Společnost tímto poskytuje Klientovi následující informace.

4.2. Klient se zavazuje, že Smlouvu o podnikatelské půjčce, kterou od Věřitele obdrží dle čl. 3.8. VOP na vlastní náklad vytiskne, opatří svým úředně ověřeným podpisem, a na vlastní náklad zašle Věřiteli na adresu jeho sídla, a to ve lhůtě 30 dnů od okamžiku, kdy Klient Smlouvu o zápůjčce obdrží dle čl. 3.8. VOP. V případě, že Klient nesplní tuto svou povinnost, zavazuje se zaplatit Věřiteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

4.3. Jednotlivé smlouvy o podnikatelské půjčce jsou po svém uzavření Společnosti archivovány a jsou Klientovi přístupné prostřednictvím Uživatelského účtu po celou dobu účinnosti smluv. Prostřednictvím Uživatelského účtu může Klient kdykoli VOP a jednotlivé smlouvy o půjčce zobrazit, stáhnout do svého počítače nebo vytisknout. Klient má dále právo obdržet kdykoli během trvání Smluvních vztahů na svou žádost text VOP a Smlouvy o půjčce v elektronické podobě, a to emailovou adresu uvedenou pří registraci. Společnost není ve vztahu ke Klientovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

4.4. Společnost před uzavřením Jednotlivé smlouvy o půjčce s odbornou péčí posoudí schopnost Klienta splácet půjčku, a to zejména na základě dostatečných informací získaných i od Klienta a umístěných v Uživatelském účtu a nahlédnutím do databází umožňujících posouzení úvěruschopnosti Klienta. Za tímto účelem Klient poskytne Společnosti přesné a pravdivé údaje nezbytné pro posouzení schopnosti Klienta splácet půjčku.

5. Splatnost půjčky, Výše měsíčních splátek a Úrok.

5.1. Na základě jedné Smlouvy o podnikatelské půjčce může být Klientovi poskytnuta půjčka ve výši a splatnosti zvolenou klientem. Připadne-li datum splatnosti na den pracovního klidu v České republice, považuje se za datum splatnosti Půjčky první následující pracovní den v České republice. Klient není oprávněn provést další Žádost o půjčku, dokud řádně nesplnil závazky vyplývající ze Smlouvy o podnikatelské půjčce, kterou již s Věřitelem uzavřel.

5.2. Klient provádí veškeré platby, které je povinen uhradit Věřiteli na základě Smlouvy o podnikatelské půjčce, na Bankovní účet Věřitele, a to pod variabilním symbolem shodným s identifikačním číslem Klienta. Neuvede-li Klient variabilní symbol, a nelze-li tak platbu identifikovat, Klient je v prodlení s platbou. Platba se považuje za provedenou k datu připsání částky na Bankovní účet Věřitele.

5.3. Výše roční Úrokové míry je závislá na výši poskytnuté půjčky a na Klientem zvolené délce celkové splatnosti půjčky.

6. Opožděné platby a sankce.

6.1. V případě, že se Dlužník dostane do prodlení se splacením půjčky, zaplatí Věřiteli úroky z prodlení ve výši 2 % denně z dlužné částky, a to jen za prvních třicet (30) kalendářních dnů trvání prodlení.

6.2. Jedná třicátý (31) den trvání prodlení Dlužníka se splacením půjčky zaplatí Dlužník Věřiteli poplatek z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním ve výši 3000,00 Kč, což pokrývá škody vzniklé Věřiteli vynaložením nákladu na vymáhání pohledávky před podáním žaloby k soudu, a to konkrétně:

6.2.1. administrativní činností spojené se správou pohledávky.

6.2.2. náklady na údržbu Uživatelského účtu a Úložiště elektronických dokumentů pro případ dokazování v následném soudním sporu.

6.3. Náklady na sepsání a odeslání výzvy k úhradě na 31 ( 200,- Kč) a 50 (200,-Kč) den prodlení.

6.4. Sankce dle odstavců 8.1 - 8.3 jsou konečné a další se neuplatňují.

6.5. Zaplacením sankci není dotčena povinnost Dlužníka zaplatit Věřiteli zákonné úroky z prodlení z dlužných peněžních částek.

6.6. Pokud peněžní prostředky hrazené Dlužníkem nebudou dostačovat k úhradě všech splatných pohledávek Věřitele, splátky hrazené 1 Dlužníkem budou použity na úhradu pohledávek Věřitele v následujícím pořadí: 1. Poplatek z prodlení a náklady spojené s uplatněním pohledávky, 2. Úroky z prodlení, 4. Úrok, 5. Půjčka.

7. Vymezení některých pojmů.

7.1. „Bankovní účet Klienta“ znamená bankovní účet Klienta vedený bankou se sídlem v České republice, který je uveden ve Smlouvě o půjčce a Klientské zóně, přičemž se jedná o bankovní účet, jehož je Klient majitelem

7.2. „Bankovní účet Věřitele“ znamená bankovní účet Zapůjčitele (Společnosti) uvedený ve Smlouvě o půjčce a Klientské zóně, na který Klient provádí úhradu všech plateb, které je Klient povinen provést ve prospěch Věřitele

7.3. „Email Klienta“ znamená adresu elektronické pošty Klienta uvedenou ve Smlouvě o podnikatelské půjčce.

7.4.„Internetové stránky věřitele“ znamenají webové stránky Věřitele umístěné na adrese www.momentpujcka.cz

7.5. „Klient“ znamená fyzickou osobu podnikatele blíže specifikovanou v čl. 2.1. VOP.

7.6. „Klientská zóna“ znamená webovou aplikaci na Internetových stránkách věřitele, jejímž prostřednictvím je Klient oprávněn po zadání Uživatelského jména a hesla činit Žádosti o půjčku či správu svých údajů.

7.7. "Depozitem"se rozumí částka ve výši 1,- Kč složená Klientem na Bankovní účet. Věřitel je oprávněn Depozit započíst na náhradu škody vzniklé porušením smluvních povinností Klientem. Případná náhrada škody převyšující částku Depozitu není tímto zápočtem dotčena. Depozit se nevrací bez ohledu na to, jestli zápůjčka bude klientovi po vyhodnocení jeho platební schopnosti poskytnuta.

7.8. "Kódem" se rozumí kód smlouvy vygenerovaný automaticky v algoritmu MD5 pomocí symbolů (unikátní a neměnná posloupnost symbolů (písmen nebo čísel), do které se zakóduje text podmínek smlouvy a rodné číslo zadané při registraci), který se používá jako dodatečné opatření pro identifikaci klienta a potvrzuje, že text smlouvy o půjčce je chráněn, a také slouží pro potvrzení/podepsání smlouvy o půjčce, tedy jako projev vůle klienta.

7.9. „Úrok“ znamená odměnu Věřitele za poskytnutí půjčky, přičemž výše úrokové míry je blíže specifikována ve Smlouvě o podnikatelské půjčce.

7.10. „Registrace“ znamená proces, kterým Klient sděluje Věřiteli údaje potřebné pro uzavírání Smluv o podnikatelské půjčce.

7.11. „Smlouva o podnikatelské půjčce“ znamená smlouvu o půjčce uzavřenou mezi Věřitelem a Klientem za podmínek a způsobem stanoveným těmito VOP.

7.12. „Telefon Klienta“ znamená označení telefonního čísla Klienta, o němž Klient prohlašuje, že je jeho majitelem a bude ho užívat za účelem komunikace s Věřitelem.

7.13. „Uživatelské jméno a heslo“ znamená generovanou kombinaci písmen abecedy a číslic, které slouží k identifikaci Klienta při vstupu do Klientské zóny a které Věřitel sdělí Klientovi po provedení Registrace.

7.14. „Věřitel“ znamená obchodní společnost NET Invest Group s.r.o., IČ 29104092, se sídlem Hálkova 1406/2, 120 00 Praha 2, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C175616,

7.15. „Ppůjčka“ znamená peněžní prostředky, které jsou Klientovi poskytnuty v souvislosti s Klientovou podnikatelskou činností nebo samostatného výkonu povolání na základě Smlouvy o půjčce a těchto VOP a jejichž výše je vyjádřena částkou v korunách českých.

7.16. „Žádost o půjčku“ znamená projev vůle Klienta – návrh na uzavření Smlouvy o půjčce – učiněný vůči Věřiteli prostřednictvím Klientské zóny, kterým Klient žádá o poskytnutí půjčky a uzavření Smlouvy o podnikatelské půjčce s Věřitelem za podmínek a způsobem stanoveným těmito VOP.

7.17. "Variabilním symbolem" se rozumí rodné číslo podnikatele.

8. Závěrečná ustanovení.

8.1. Klient je povinen uhradit veškeré náklady a ztráty vzniklé Věřiteli na základě předložení nesprávných a nepravdivých informací nebo na základě porušení Smlouvy o půjčce Klientem.

8.2. Věřitel nenese odpovědnost za jakékoli případné škody, které Klientovi vzniknou v souvislosti s mimořádným přerušením provozu činnosti Věřitele. Věřitel není odpovědný za způsobení případné škody Klientovi, jestliže taková ztráta byla zapříčiněna přerušením či poruchou v provozu komunikačních kanálů, opožděným zasláním nebo ztrátou SMS či emailové zprávy či zasláním nepravdivé SMS či emailové zprávy.

8.3. Strany nejsou odpovědné za neplnění svých povinností, jestliže takové neplnění je mimo kontrolu příslušné strany a bylo způsobeno okolnostmi představujícími vyšší moc. Smluvní strana není odpovědná za neplnění závazků v důsledku okolností, které byly způsobeny vyšší mocí, za podmínky, že tato smluvní strana vynaložila veškeré úsilí, aby takové situaci zabránila, a plnění závazku musí pokračovat, jakmile okolnosti vyšší moci odpadnou.

8.4. Klient se zavazuje až do úplného splnění všech povinností ze Smlouvy o podnikatelské půjčce neprodleně informovat Věřitele o jakékoli změně v údajích uvedených v rámci Registrace. Pokud takto neučiní, je odpovědný za všechny případné škody, které z tohoto vzniknou. Stejně je Klient povinen neprodleně oznámit Věřiteli ztrátu či únik přístupových údajů do Klientské zóny.

8.5. Věřitel je oprávněn kdykoli bez souhlasu Klienta převést svá práva vyplývající ze Smlouvy o podnikatelské půjčce či jejich část na kteroukoli třetí osobu.

8.6. Vyplněním registračního formuláře a uhrazením Registračního poplatku dává Klient Věřiteli souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ke zpracování osobních údajů, které budou Klientem Věřiteli sděleny v souvislosti s uzavíráním, trváním a ukončením Smlouvy o půjčce. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých Věřiteli je udělen k účelům jednání o uzavření Smlouvy o půjčce, za účelem poskytnutí půjčky a úkonům souvisejícím s poskytnutím půjčky, za účelem posuzování bonity Klienta, za účelem realizace postupu při vymáhání dlužných částek a dalších postupů s tím spojených a za účelem šíření obchodních sdělení a nabídek služeb. Souhlas Klienta zahrnuje zpracování osobních údajů i dalšími subjekty, které zpracovávají osobní údaje na základě smluvního vztahu s Věřitelem.

8.7. Klient uděluje svůj souhlas se zpracováním a předáváním osobních údajů dobrovolně a má právo ho kdykoli po splacení svých závazků z titulu Smlouvy o půjčce odvolat.

8.8. Klient má právo přístupu k osobním údajům poskytnutých Věřiteli, jakož i právo na jejich opravu. V případě, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého života Klienta nebo v rozporu se zákonem, může Klient požádat Věřitele či zpracovatele o vysvětlení nebo žádat, aby takový stav byl odstraněn (zejména jde o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Klient má též právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.9. Tyto VOP mohou být Věřitelem kdykoliv změněny formou oznámení na Internetových stránkách Věřitele učiněného nejméně 1měsíc před navrhovaným datem účinnosti změny VOP. Změněné VOP se použijí pouze na Zápůjčky poskytnuté ode dne účinnosti změněných VOP půjčky poskytnuté do dne účinnosti změny VOP se stále řídí VOP v jejich původním znění. Změněné VOP Věřitel uveřejní na Internetových stránkách věřitele.

8.10. Veškerá zasílaná oznámení v souvislosti se Smlouvou o podnikatelské půjčce a těmito VOP musí být písemná, v českém jazyce a musí být zaslána prostřednictvím Internetového účtu Klienta nebo Emailu Klienta, není-li stanoveno Smlouvou o půjčce nebo těmito VOP jinak. Řádně odeslaná oznámení se považují za přijatá po uplynutí 5 kalendářních dnů ode dne jejich odeslání. V případě zájmu Klienta o doručování prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu trvalého bydliště nebo doručovací adresu Klienta je Klient o toto povinen výslovně požádat Věřitele.

9. Sdělení před uzavřením Smlouvy o podnikatelské půjčce.

Věřitel tímto v dostatečném předstihu před uzavřením Smlouvy, než Klient učiní závaznou nabídku na uzavření Smlouvy, sděluje Klientovi následující:

a) Věřitel znamená obchodní společnost NET Invest Group s.r.o., IČ 29104092, se sídlem Hálkova 1406/2, 120 00 Praha 2, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C175616, (též adresa pro doručování), telefonický kontakt: +420608885583, elektronická pošta: info@momentpujcka.cz, Internetové stránky: www.momentpujcka.cz. Věřitel poskytuje zejména služby spočívající v poskytování finančních podnikatelských půjček. Půjčky jsou poskytovány bezhotovostně na bankovní účet Klienta. Platby Klient provádí vždy výhradně na bankovní účet Klienta. Náklady na prostředky komunikace na dálku nejsou stran Věřitele požadovány, tyto Klient nese sám dle smlouvy s poskytovatelem těchto služeb.

b) hlavní předmět svého podnikání:

Věřitel poskytuje zejména služby spočívající v poskytování finančních podnikatelských půjček.

c) název a sídlo orgánu odpovědného za výkon dohledu nebo státního dozoru nad činností podnikatele, jde-li o podnikání na základě povolení:

Úřad městské části Praha 2, Odbor živnostenský.

d) Celková cena je dána součtem výše poskytnuté půjčky a Úroku. V případě prodlení Klienta může věřiteli vzniknout nárok na zaplacení zákonných úroků z prodlení, smluvních pokut či nákladů na vymáhání pohledávky.

e) Věřitel není odpovědný za rizika spojená s přenosem dat prostřednictvím internetové sítě, za rizika spojená s doručováním písemností prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb ani za rizika spojená s fungováním bankovních systémů.

f) Rozhodným právem je právo české. Ujednání o příslušnosti soudu není.

Přečetl(a) jsem a souhlasím s Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o podnikatelské půjčce
Potvrzuji souhlas s nakládáním s osobními údaji
Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje, byly použity na přímý marketing společnosti
 Souhlasím Nesouhlasím